הכישרונות והייעוד

המכיר את מקומו

אליעזר עבדו הנאמן של אברהם, מתחיל בנקודת פתיחה מאוד נחותה, לדברי המדרש (ויקרא רבה יז, ה) אליעזר הוא כנען בנו של חם אשר קולל ע"י נח להיות עבד וארור "אָר֣וּר כְּנָ֑עַן עֶ֥בֶד עֲבָדִ֖ים יִֽהְיֶ֥ה לְאֶחָֽיו" (בראשית ט, כה).

למרות זאת, אליעזר הוא שנשלח למצוא את הזיווג ליצחק, כלומר לבחור את אחת האמהות של אומתנו האומה הברוכה ביותר, לא זו אף זו, התורה שדרכה לקצר בדברים, מאריכה בדבריו של אליעזר ללבן ובתואל על כל הקרות אותו, למרות שלפני כן הובאו הדברים בתורה לפרטים פרטים, מכאן למדו חז"ל כי "יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים" (ילקוט שמעוני, חיי שרה, רמז קט) כלומר, השיחה של אליעזר יפה מדברי תורה שלנו בהם התורה מקצרת. בדומה לכך, דרשו חז"ל על אליעזר את הפסוק במשלי "עבד משכיל ימשול בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה" (פרק יז, ב), כלומר, עבד משכיל כאליעזר יכול להגיע למדרגה גבוהה מבן.

כיצד הצליח אליעזר לבוא למדרגה כל כך גבוהה, למרות נקודת הפתיחה הכול כך נחותה בה התחיל?

 עונה על כך השפת אמת, כי זאת ע"י שהכיר את מקומו, וז"ל:

"ובמדרש עבד משכיל כו' מה השכלתו? … שלא עלה על דעתו לבקש דרך לצאת מן העבדות רק למצוא תקונו בהעבדות עצמו. כמ"ש איזהו חכם המכיר את מקומו. ולכן מיד אמר עבד אברהם אנכי. שכל שמחתו הי' במה שהוא עבד לאברהם ולא להיות חפשי מן העבדות כי מי יבוא אחרי המלך כו' כבר עשהו…" (שפת אמת, חיי שרה, שנת תרל"ט)

כלומר לדברי השפת אמת, ההצלחה של אליעזר נבעה מכך שהוא הכיר את מקומו ולא חיפש דרך לברוח, אלא להפך הוא חיפש כיצד מתוך "מקומו" יוכל לפעול, וממשיך השפת אמת וכותב, כי דבר זה נוהג בכל אדם ואדם:

 "ודבר זה נוהג בכל אדם למצוא תקונו במקומו ושלא לחפש מדריגות אחרות כנ"ל" (שם).

כלומר, הסיפור על אליעזר מלמד אותנו כי הדרך שלנו להצליח בחיים היא רק אם נכיר את מקומנו ומשם נפעל ולא אם ננסה לרכוש תכונות, כישורים, זהות או כל דבר אחר שלא שייך לנו. מאחר וכך בראנו הקב"ה, זה כבר לא ניתן לשינוי, וכפסוק אשר הביא השפת אמת בדבריו "כִּ֣י מֶ֣ה הָאָדָ֗ם שֶׁיָּבוֹא֙ אַחֲרֵ֣י הַמֶּ֔לֶךְ אֵ֥ת אֲשֶׁר־כְּבָ֖ר עָשֽׂוּהוּ" (קהלת ב, יב), כלומר מי זה שיוכל לשנות את הטבע שטבע בו הקב"ה? כעין זה כתב הרב קוק וזו לשונו:

"כל מי שיש בו איזה כח מיוחד צריך להוציאו לשלמותו כפי האפשר לו, ואם לאו הרי לא די שאינו מוציא ממנו תועלת אלא הוא פועל בלבול סדרים והפסדים גדולים בדרכי הנהגתו … לפיכך חייב האדם לחפש בעצמו איזה כוחות מיוחדים מוטבעים בו, ולא ישליך אחרי גוו כל מה שימצא בנפשו הכנה לזה, אלא יעיין ויסתכל להשתמש בהם כראוי, ומכל שכן, שלא יעלים עין מכוחות שכבר בלא עיון מוצא אותם … כי הכוחות מעשה ה' המה והם חזקים מאוד ולא יתנו להסיג גבולם".

 

עם הזרם

אפשר לדמות את הכוחות הטבועים בנו לגלי הים, מי ששוחה בניגוד לזרם יתאמץ רבות ויישאר כמעט במקום, עיקר כוחותיו ישמשו אותו בכדי "להרים את הראש מעל המים", ומי ששוחה עם הזרם יגיע רחוק בלא מאמץ רב.

ועל כן, התכחשות ל"מקומנו" תסב לנו צער רב ותוצאות בינוניות ומטה. ההצלחה שלנו תנבע רק מתוך הכירות והשלמה אם מי שאנחנו, וזאת גם אם אנו חושבים שמקומנו הוא "ארור" ממש כפי שאליעזר שהשלים עם מקומו "הארור"  הגיע רחוק מאוד יותר מהרבה "ברוכים".

כך למשל אדם שניחן בכישרונות מסוימים אך מתכחש אליהם ומנסה לראות תוצאות במקצוע בו צריך כישרונות בהן הוא לא ניחן, יעמול קשות ולא יזכה לראות הצלחה פורצת דרך כמו אם היה פועל מתוך כישרונותיו. הרבה פעמים אנו מחפשים "מקום" אחר, משיקולים של עושר ואושר, אולם, טעות לחשוב, כי העושר או האושר נמצאים במקצוע או בכישרון מסוים אין כשרון שאין בו עושר, והאושר תלוי במידת ההצלחה והתועלת שאנו מפיקים ממעשינו לסובבים אותנו. עדיף להיות _________ (כל אחד ישלים את הדבר לו הוא מוכשר וממנו הוא בורח)  מוצלח ובעל שם, אשר רבים נזקקים לו,  מאשר ________ בינוני שלא מביא כל בשורה בתחום. לא כן?!

על כן, כתב הרב קוק כי "האדם צריך להכיר מנטיותיו הפנימיות את התוכן שהוא צריך להוציא מן הכח אל הפועל, וישמח תמיד בחלקו, ויחזיק בו בכל תוקף…" (שמונה קבצים, קובץ ב פסקה ריג).

כיצד נדע מהם כישרונותינו?

אין כלל אצבע לכך, ישנם כישרונות שמאוד בולטים בנו וישנם כישרונות שפחות בולטים בנו ועלינו להתבונן ולחפשם, להלן נביא מספר שאלות שהתשובות עליהם ישפכו אור על כישרונותיכם וייעודכם, אולם בטרם השאלות חשוב לשים לב, שגם המקומות בהם אנו נכשלים מעידים על כישרונותינו, כלומר, כל יתרון גורר עמו סוג של חסרון, ועל כן היכרות עם עצמנו וכישרונותינו צריכה לכלול הן את הצלחתנו והן את כישלונותינו. כך לדוגמה, אדם בעל יכולת מחקרית חזקה יתכן וימצא עצמו מתקשה בשהות רבה בחברת אנשים, ואדם בעל כשרון רגשי חזק יתכן וימצא עצמו מתקשה במקצועות מחקריים ויבשים, ובעל יכולות מעשיות וטכניות יתקשה בלימוד רוחני ומופשט ולהפך ועל זו הדרך, הכלל הוא כי אין שלמות בעולם, לכן לא תראו אדם שנמנה גם עם הגאונים במחקר וגם עם האתלטים, וכן לא תמצאו סופר שהינו בעל שם גם בספרות רגשית וגם בספרות מחקרית, הדברים הם כמובן לא שחור לבן, כל אדם יעיין בעצמו וילמד על עצמו הן מהמקומות בהן הוא חזק והן מהמקומות בהן הוא חלש. ובמקום לכעוס על חצי הכוס הריקה יראה את חצי הכוס המלאה.

"הננו טובעים בים של חסרונות לא רק מפני חסרונותינו ומצד העצלות שבנו להיות משתלמים במעלות ובמידות, אלא שגם היתרונות שבנו דורשים לפעמים להתפתחותם והתקיימותם של סייגים, של חסרונות … שככה הוא טבענו המוגבל שההשתלמות במקצוע אחד תובעת העדר הכשרה ושלילת נטייה למקצוע אחר …". (פנקס הראי"ה פסקה ע"ה)

ואם נמצא בעצמנו תכונות או כישרונות שאצל רוב בני האדם הם הופכיות ואצלנו הם דרות בכפיפה אחת, וודאי שזה מעיד על ייחודיות אשר מעידה על השלמתנו וייעודינו, ועלינו למצוא את הדרך שלא לפצל עצמינו לשתי עולמות, אלא לאחד את הכישרונות הסותרים לדבר אחד ובכך להביא חידוש לעולם. כדברי הרב קוק, וזו לשונו:

"האדם צריך להכיר מנטייותיו הפנימיות את התוכן שהוא צריך להוציא מן הכח אל הפועל, וישמח תמיד בחלקו, ויחזיק בו בכל תוקף. ואם מרגיש הוא שיש לו תכונה מעורבת מכמה נטייות הפכיות, אל ישים אל ליבו מה שאצל רוב בני אדם נטייה אחת סותרת לחברתה, לחשוב שגם אצלו הדין כן, כי אז יאבד בידים חלק גדול מעצמיותו. אלא ידון, שכיון שכך הוא טבע נפשו, הינהו מוכשר לאחד בקרבו את הענינים שאצל רוב בני אדם הם מפורדים, והשלמת חוקו תלויה היא דוקא בהשלמתם של כל החלקים וכל הנטייות השונות והמנוגדות. וזה נוהג בין בעבודות מעשיות, בין בהשגת תורה וחכמה, בין ברגשי הנפש ותכונות המידות. כי כלל הכל הוא, שראש דבר תהיה הכרתו הפנימית, ואחר כך תבוא ההכרה החיצונה, שגם היא צריכה, מן הסביבה ומן העולם בכללו". (שמונה קבצים, קובץ ב, ריג).

שאלות למציאת הכשרון והייעוד:

 1. הכי הייתי רוצה לעזור לאנשים ש:
 2. כל חיי חלמתי ורציתי ל:
 3. אני מוכשר ב:
 4. הסביבה מבקשת את עזרתי ב:
 5. הסביבה נותנת לי משוב חיובי כשאני:
 6. אני מתמלא בשמחה כשאני :
 7. חשוב לי ליתן לאנשים:
 8. מחשבותיי מתרוצצות הרבה סביב:
 9. אני מתקשה ב:
 10. מה שמייחד אותי הוא השילוב בין:
 11. כנראה שהשליחות שלי היא:

השאר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s